Programes i recursos

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Serveis Socials | Programes i recursos

És l’atenció personalitzada i integral, que duen a terme els Serveis Socials Municipals, per a ajudar els ciutadans i ciutadanes a resoldre les necessitats personals, familiars i/o socials que presenten.

Els Serveis Socials Municipals, que en l’actualitat compten amb un Treballador/a Social/a i auxiliars d’Ajuda a domicili ,són els que atenen en primera instància les sol·licituds i demandes realitzades pels ciutadans.

Algunes de les tasques i funcions que aquests equips desenvolupen a nivell municipal són:

 • Informació, orientació i assessorament sobre els recursos socials disponibles
 • Tramitació d’ajudes i prestacions socials.
 • Gestió i/o supervisió de tots els programes i serveis que s’implanten en el municipi dins del seu àmbit de competència.
 • Suport i assessoria a entitats i col·lectius.
 • Intervenció social a individus i famílies.

Què és?

Consisteix en la presentació d’una sèrie de serveis en el propi domicili per a tots aquells ciutadans que, a causa de mancances físiques, psíquiques o socials, precisen l’ajuda d’altres persones.

Quins objectius té?

Pretén la permanència de la persona en el seu propi ambient, assegurant un tractament individualitzat en la prestació de serveis, millorant així la seua qualitat d’anada.

Quins serveis es presten?

 • Suport i ajuda domèstica: neteja, higiene i seguretat en la llar.
 • Suport i ajuda personal: Higiene personal, alimentació, lavabo…
 • Atenció psicològica, social i educativa.
 • Desenvolupament de les capacitats d’autonomia personal.
 • Estimulació de la convivència i integració en la comunitat.

Aquest servei es presta a través de l’equip d’Auxiliars de Llar.

Destinataris/Requisits

 • Persones majors dependents, que visquen solos o amb familiars o altres persones que no puguen atendre’ls adequadament o precisen d’ajuda per a aquesta atenció.
 • Persones amb discapacitat i/o persones que per raó de les seues limitacions i/o malaltia precisen d’una tercera persona, que visquen soles o amb familiars o altres persones que no puguen atendre’ls adequadament o requerisquen ajuda per a aquesta atenció.
 • Altres grups de població valorats favorablement per l’Equip Social de Base.
  Tots ells han d’estar:
  • Empadronats en el municipi.
  • Disposar d’informe tècnic que determine la necessitat.

Documentació:

 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant, i en el seu cas de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • Fotocòpia de la cartilla SIP del sol·licitant.
 • Fotocòpia de Declaració IRPF del sol·licitant i, en el seu cas de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, o Certificat Negatiu d’Hisenda de no haver-la realitzat.
 • Certificat de pensions de l’INSS del sol·licitant, i/ el seu cònjuge.
 • Informe mèdic, segons model normalitzat.
 • Certificat de convivència.

Presentació:

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta pàgina web

De qui depén:

Serveis Socials Municipals.

Servei que permet a les persones majors i/o discapacitats entrar en contacte verbal, durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, amb professionals capacitats per a donar resposta adequada a la crisi presentada o mobilitzar els recursos d’urgència oportuns. Es realitza a través de línia telefònica, amb un equipament informàtic específic situat en un centre d’atenció i en el domicili de la persona usuària. També es presta altres serveis com d’agenda i recordatori d’activitats.

1.-Requisits:

 • Tindre més de 70 anys o menys amb discapacitat superior al 65%
 • No tindre coberta la teleassistència a través del sistema d’atenció a la dependència.
 • Estar empadronada en qualsevol dels municipis de la província d’Alacant almenys amb una antelació de dotze mesos.
 • Disposar d’un nivell d’ingressos igual o inferior al 150% del IPREM que s’establisca anualment. Per al càlcul anual es prendrà l’import de les dotze pagues mensuals més les dues pagues extraordinàries i qualsevol altre ingrés econòmic que tinga la persona sol·licitant i la seua beneficiària i altres que convisquen en la unitat familiar. Per a això s’ha de sol·licitar l’Informe/certificat corresponent a Hisenda i presentar-lo juntament amb la sol·licitud. Ya no se tendrán en cuenta los gastos que pudiera tener la persona solicitante por diversos conceptos.
 • Estar empadronat.
 • Percebre ingressos iguals o inferiors al S.M.I.
 • Tindre cobertes les necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació i higiene, tindre telèfon i electricitat.
 • No patir malalties mentals greus o demència senil ni deficiències notòries en la parla o en l’audició.

2.-Documentació:

 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Informe medique de reconeixement de prestacions socials.
 • Fotocòpia de la declaració de la Renda o Certificat d’Hisenda de tots els membres de la unitat familiar.
 • Fotocòpia del DNI. del Titular i altres persones que complint els requisits vulguen ser beneficiares.
 • Fotocòpia de la Cartilla SIP d’Assistència Sanitària.
 • Certificat de convivència.
 • Certificat d’empadronament que especifique l’antiguitat.
 • Certificat de pensions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 • Dades de les persones de contacte: nom i cognoms, adreça, telèfons, parentiu.

3.-Presentació:

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta pàgina Web

4.-De qui depén:

Serveis Socials Municipals en coordinació amb la Diputació Provincial d’Alacant

Què és?

Este programa incluye el conjunto de medidas que facilitan al ciudadano/a y a la población en general el conocimiento y acceso a los recursos sociales.

S’ofereix assessorament especialitzat sobre els drets que es pogueren correspondre’ls i els recursos socials existents.

Construeix la “porta d’entrada” al Sistema Públic de Serveis Socials i el canal a través del qual es deriven les demandes de la població cap als recursos o serveis més idonis per a cada cas.

Quin objectiu té?

-Prestar informació, orientació assessorament sobre els drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.

Quins serveis es presenten?

 • Assessorament a la població sobre els serveis i recursos disponibles per a atendre les seues necessitats.
 • Atenció a les demandes directes de la població, de les associacions que representen, així com d’altres institucions i organismes públics.
 • Realització i participació en campanyes públiques de difusió de la informació.

On?

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta pàgina web.

Què és?

Aquest programa dona cobertura a les necessitats bàsiques o extraordinàries de les persones amb Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Quins objectius té?

 • Resoldre o remeiar una situació greument deteriorada o d’urgent necessitat i que no pot ser solucionada amb mitjans econòmics propis.
 • Aconseguir el normal desenvolupament humà i social de les persones o famílies que reben aquestes ajudes.

Quins serveis es presten?

 • Gestió de les Prestacions Econòmiques.
 • Detecció de les situacions de precarietat, de caràcter personal, familiar o grupal.
 • Actuació urgent davant les mancances existents.

On?

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta Pàgina Web

Quan?

Des de principis de l’any fins al 31 d’octubre de cada any.

Destinataris/Requisits

Persones individuals o nuclis familiars que es troben en situació de necessitat i complisquen els següents requisits:

 • Que el beneficiari no dispose d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
 • Que la renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant no supere la quantia anual de fixada anualment . En relació a aquest aspecte, cal tindre en compte el següent:

Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. A tals efectes, es comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous, rendes, propietats, interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol?dels membres de la unitat familiar.

La renda per càpita s’obtindrà de dividir els ingressos familiars entre el nombre de membres de la unitat familiar.

A l’efecte de la present ordre, es considerarà unitat familiar la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, extrem que s’acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l’ajuntament corresponent.

 • Que dispose de l’informe tècnicen el qual es determine la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda

Documentació

 • Sol·licitud segons model oficial.
 • Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
 • Certificat de convivènciaemés per l’Ajuntament de residència.
 • Fotocòpia compulsada de l’última declaració de la renda o en defecte d’això, certificat negatiu de declaració, referida als ingressos de la unitat familiar. En cas de certificat negatiu s’aportarà certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant o autorització expressa a la Mancomunitat la Vega per a accedir a les dades personals obrants en els fitxers de l’Administració Tributària.
 • Informe tècnic que justifique la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda, emesa pels serveis tècnics competents.
 • Tota aquella documentació requerida pel tècnic que tramita l’ajuda i que siga necessària per a una adequada valoració social.
 • Model de domiciliació bancària degudament emplenat.