Tràmits urbanístics

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Urbanisme | Tràmits urbanístics

Descripció:

El model d’Instància General pot ser utilitzat en qualsevol tràmit o procediment administratiu a falta de model d’instància específic.

Procediment:

S’haurà de presentar el model de sol·licitud, degudament emplenat, en el Registre Municipal.

Descripció:

Se sol·licitarà quan siga necessari, per un motiu o un altre, el tall d’un carrer.

Procediment:

S’haurà de presentar el model de sol·licitud (model d’Instància General), degudament emplenat i com a mínim amb dos dies d’antelació, en el Registre Municipal.

Aquesta sol·licitud haurà de contindre, almenys, la següent informació:

 • Dades personals de l’interessat
 • núm. de telèfon
 • Carrer que es pretén tallar
 • Causa del tall viari i data i hora d’aquest.

Descripció:

La Llicència d’Obra Menor es tramitarà en aquells casos on l’obra a realitzar, a causa de la seua escassa envergadura, no precise de la redacció d’un projecte tècnic (per exemple, obres de condicionament, manteniment, obres puntuals, etc.; que no afecten elements estructurals de l’edifici).

La determinació definitiva de la necessitat de Llicència d’Obra Menor o Major és responsabilitat dels Serveis Tècnics Municipals.

Procediment:

S’haurà de presentar en les oficines municipals el model de sol·licitud degudament emplenat juntament amb una descripció i pressupost de l’obra i un document que identifique al sol·licitant.

Una vegada presentada la documentació, és el Tècnic Municipal qui s’encarregarà de realitzar l’Informe, el qual serà resolt pel Sr. Alcalde; per a finalment procedir-se a la notificació a l’interessat.

Descripció:

La Llicència d’Obra Major es tramitarà en aquells casos on l’obra a realitzar, a causa de la seua envergadura o dificultat, precise de la redacció d’un projecte tècnic (per exemple, obres de nova planta, reconstruccions, rehabilitacions, ampliacions, reestructuracions, demolicions, etc.)

La determinació definitiva de la necessitat de Llicència d’Obra Major o Menor és responsabilitat dels Serveis Tècnics Municipals.

Procediment:

No existeix un model de sol·licitud. Simplement, s’haurà de presentar en les oficines municipals la següent documentació:

 • Projecte Bàsic i Execució, acompanyat d’instància on aparega Promotor/a o Mercantil (amb el seu corresponent representant, domicili, domicili en el qual aquesta situada l’obra, títol d’obra, Arquitecte Superior, Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Instal·lacions, Enginyer de Telecomunicacions i Visat del Col·legi)
 • Estudi de Seguretat i Salut amb el seu corresponent Coordinador de Seguretat.
 • Projecte de Telecomunicacions.
 • Projecte d’Instal·lacions.
 • Projecte d’Obertura de Garatges (on corresponga)
 • Si existeix la necessitat d’instal·lar Grua, Torre, Muntacàrregues, etc.; Projecte d’Instal·lació d’aquests.
 • Imprés d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
 • Aval o fiança en metàl·lic.
 • Justificant del Pagament de Taxa.