Mates de la violència de gènere

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Serveis Socials | Mates de la violència de gènere

Es tracta d’un telèfon mòbil que se li proporciona a la dona víctima de violència de gènere, a través del qual pot entrar en contacte, davant situacions d’emergència amb un Centre d’Atenció especialitzat.

Des d’ací se’ls ofereix una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguen sobrevindre, les 24 h. del dia i tots els dies de l’any, siga com siga el lloc en el qual es troben.

Destinataris/Requisits

 • Ser dona víctima de violència de gènere.
 • No conviure amb la persona o persones que l’han sotmesa a maltractament.
 • Comptar amb ordre de protecció o amb mesures d’allunyament, sempre que el jutge que les va emetre no considere contraproduent aquest servei per a la seguretat de la usuària.
 • Acceptar les condicions d’ús i manteniment del Terminal.

Documentació

 • Fotocòpia del DNI o permís de residència per a estrangers.
 • Fotocòpia de l’ordre de protecció o mesura d’allunyament.

Tramitació

Presentació del model de sol·licitud juntament amb la documentació requerida en el departament de Serveis Socials del municipi de residència.

Terminis

Durant tot l’any.

Òrgan Gestor

Existeix un conveni FEMP-IMSERSO per a la gestió del servei per l’empresa privada. La demanda cal realitzar-la en els Serveis Socials Municipals

En què consisteix?

L’ordre de protecció és un instrument legal dissenyat per a protegir les víctimes de la violència domèstica i/o de gènere enfront de tota mena d’agressions. Per a això, l’ordre de protecció concentra en una única i immediata resolució judicial (un acte) l’adopció de mesures de protecció i seguretat de naturalesa penal i de naturalesa civil, i activa al mateix temps els mecanismes d’assistència i protecció social establits a favor de la víctima per l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals.

En quins supòsits es dicta?

En els casos en què, existint indicis fundats de la comissió d’un delicte o falta contra la vida, integritat física o moral, llibertat sexual, llibertat o seguretat d’una dona (per part d’un home que siga o haja sigut el seu cònjuge o que estiga o haja estat lligat a ella per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència), resulta una situació objectiva de risc per a la víctima que requereix l’adopció d’alguna mesura de protecció.

Qui pot sol·licitar-la?

 • La víctima d’actes de violència física o psicològica per part de qui siga o haja sigut el seu cònjuge o de qui estiga o haja estat lligat a ella per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència.
 • Els descendents de la víctima, els seus ascendents o germans per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, els menors o incapaços que convisquen amb la víctima o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet.
 • El Ministeri Fiscal.
 • L’òrgan judicial pot acordar-la d’ofici.
 • Les entitats o organismes assistencials, públics o privats que tingueren coneixement de l’existència d’algun dels delictes o faltes de violència de gènere, hauran de posar-los immediatament en coneixement del Jutge/a de Violència sobre la Dona o, en el seu cas, del Jutge/a d’Instrucció en funcions de guàrdia, o del Ministeri Fiscal amb la finalitat que el Jutge/a puga incoar o el Ministeri Fiscal puga instar el procediment per a l’adopció de l’ordre de protecció.

Com se sol·licita?

A través d’un formulari normalitzat i únic disponible en les Comissaries de Policia, els llocs de la Guàrdia Civil, les dependències de les Policies Autonòmiques i Locals, els òrgans judicials penals i civils, les fiscalies, les Oficines d’Atenció a les Víctimes, els Serveis d’Orientació Jurídica dels Col·legis d’Advocats, els serveis socials o institucions assistencials municipals, autonòmics o estatals.

El formulari també pot obtindre’s a través d’Internet: entre altres, web del Ministeri d’Igualtat, web del Consell General del Poder Judicial.

On es presenta la sol·licitud?

 • En el Jutjat.
 • En la Fiscalia.
 • En les Comissaries de la Policia, els llocs de la Guàrdia Civil, les dependències de les Policies Autonòmiques i Locals.
 • En les Oficines d’Atenció a les Víctimes.
 • En els serveis socials o institucions assistencials dependents de les Administracions Públiques.
 • En els Serveis d’Orientació Jurídica dels Col·legis d’Advocats.

Una vegada rebuda la sol·licitud, aquesta serà remesa de manera immediata al Jutge/a de Violència sobre la Dona o, en el seu cas, al Jutge/a de Guàrdia.

Quin és el procediment?

Una vegada rebuda la sol·licitud, el/la Jutge/a de Violència sobre la Dona o, en el seu cas, el/a Jutge/a de Guàrdia, convocarà a una audiència urgent a la víctima o el seu representant legal, al sol·licitant de l’ordre de protecció si és diferent de la víctima, a l’agressor assistit d’advocat i al Ministeri Fiscal.

L’audiència ha de convocar-se en un termini màxim de 72 hores des de la presentació de la sol·licitud.

Durant l’audiència, es podrà practicar la prova que fora necessària per a acreditar la situació de violència de gènere i el possible perill per a la víctima. El/la Jutge/a adoptarà les mesures oportunes per a evitar la confrontació entre l’agressor i la víctima, els seus fills i els restants membres de la família.

Celebrada l’audiència, el/la Jutge/a resoldrà per mitjà d’acte el que procedisca sobre la sol·licitud de l’ordre de protecció, adoptant les mesures penals i civils que considere convenients.

L’ordre de protecció serà notificada a les parts (agressor i Fiscal), i comunicada per el/la Jutge/a immediatament a la víctima i a les Administracions Públiques competents per a l’adopció de mesures de protecció, siguen aquestes de seguretat o d’assistència social, jurídica, sanitària, psicològica, etc. A aquest efecte, es remetrà l’ordre de protecció als Punts de coordinació de les Comunitats Autònomes.

Després de l’adopció de l’ordre de protecció, s’haurà d’informar permanentment la víctima sobre la situació processal de l’imputat, així com sobre l’abast i vigència de les mesures cautelars adoptades. En particular, la víctima serà informada en tot moment de la situació penitenciària de l’agressor. A aquest efecte s’adonarà de l’ordre de protecció a l’Administració Penitenciària.

Així mateix, l’ordre de protecció s’inscriurà en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica.

Quines mesures estableix?

Mesures penals:

 • Privatives de llibertat (presó provisional).
 • Prohibició d’aproximació.
 • Prohibició de residència.
 • Prohibició de comunicació.
 • Retirada d’armes o altres objectes perillosos.

Mesures civils:

 • Atribució de l’ús i gaudi de l’habitatge familiar.
 • Determinar el règim de custòdia, visites, comunicació i estada amb els fills.
 • Règim de prestació d’aliments.
 • Qualsevol mesura de protecció al menor per a evitar un perill o perjudici.

Les mesures de naturalesa civil hauran de ser sol·licitades per la víctima o el seu representant legal, o bé pel Ministeri Fiscal quan existisquen fills menors o incapaços.

Les mesures de naturalesa civil tindran una vigència temporal de 30 dies. Si dins d’aquest termini fora incoat a instàncies de la víctima o del seu representant legal un procés de família davant la jurisdicció civil les mesures adoptades romandran en vigor durant els 30 dies següents a la presentació de la demanda. En aquest terme les mesures hauran de ser ratificades, modificades o deixades sense efecte per el/la Jutge/a de Primera Instància o el/la Jutge/a de Violència sobre la Dona que resulte competent.

Mesures d’assistència i protecció social:

L’ordre de protecció confereix a la víctima un estatut integral de protecció que constitueix títol habilitant per a accedir a les mesures d’assistència i protecció social establides per l’ordenament jurídic, bé per l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals:

 • Renda Activa d’Inserció, que inclou una ajuda en cas de canvi de residència, gestionada pels Serveis Públics d’Ocupació.
 • Ajuda econòmica de l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, gestionada pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes.
 • Accés a habitatges protegits i residències públiques per a majors.
 • Drets laborals i de Seguretat Social.
 • Sol·licitud d’autorització de residència per circumstàncies excepcionals, que només serà concedida quan recaiga la sentència condemnatòria, i sol·licitud d’autorització de residència independent dels familiars reagrupats.