Discapacitats

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Serveis Socials | Discapacitats

Prestació no contributiva de la Seguretat Social que s’abona pagues anuals. També comporta el dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social com a pensionista.

1.-Requisits:

 • Ser major de 18 anys i menor de 65.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dos d’ells immediatament abans de la sol·licitud de pensió.
 • Tindre minusvalidesa o malaltia crònica en un grau igual o superior al 65%
 • Mancar de rendes i ingressos suficients segons el barem anual.

2.-Documentació:

 • Impostos de sol·licitud.
 • Certificat de residència en el qual s’acredite el temps mínim requerit.
 • Certificat de convivència en el qual consten les persones que viuen en el domicili.
 • Certificat de pensions del sol·licitant i del cònjuge i dels béns immobles que es posseïsquen.
 • Justificant d’ingressos dels membres de la unitat familiar.
 • Justificant de béns immobles.
 • Dades bancàries per a l’ingrés de la pensió.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del certificat de minusvalidesa.

3.-Presentació:

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, Segonsdies i horari que apareixen en aquesta guia.

Este servicio atén les persones dependents i a les seues famílies i/o cuidadors donant-los suport i ajudant-los a gestionar l’accés a aquells serveis i prestacions necessaris per a millorar la seua qualitat i condicions de vida, promovent la seua autonomia personal i independència en l’acompliment de les activitats de la seua vida diària.

Les persones que es troben en una situació de dependència constitueixen un dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Aquestes persones necessiten disposar dels suports i recursos necessaris perquè puguen viure en unes condicions dignes i amb suficient qualitat de vida.

La Llei de Dependènciapretén donar resposta a aquesta situació, articulant i desenvolupant els diversos serveis i prestacions als quals les persones dependents tenen dret a accedir segons la seua necessitat.

Destinataris:

Persones que es troben en situació de dependència.

Problemàtiques que s’atenen:

Totes aquelles que defineixen el que s’entén com a dependència “ estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a la seua autonomia personal”.

Característiques del servei:

• Prestacions econòmiques vinculades al servei

• Prestacions econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals

• Prestació econòmica d’assistència personal

Com s’accedeix:

Per a accedir al servei han de concertar una primera cita amb la treballadora social de Dependència. Aquesta realitzarà la valoració inicial, l’informarà i si escau li derivarà al servei d’atenció a la dependència.

L’atenció següent ja es realitzarà en els horaris d’atenció del servei i amb cita programada.

Destinataris / Requisits

Persones residents a la Comunitat Valenciana i que es troben en situació de dependència:

 • Persones majors dependents
 • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
 • Xiquets menors de tres anysamb problemes de dependència.
 • Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Persones residents a la Comunitat Valenciana (cal acreditar almenys cinc anys de residència i almenys els dos últims han de ser immediatament anteriors a la sol·licitud).
Si tenen reconeguda minusvalidesa i/o pensió de gran invalidesa, han de presentar còpia compulsada dels documents acreditatius de tals situacions.

Documentació

 • Sol·licitud segons model oficial.
 • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’identitat (DNI, Llibre Família,…).
 • Informe de salut.
 • Certificat o volant d’empadronament.

Tramitació

Preferentment, la sol·licitud i documentació requerida es presentarà en el departament de Serveis Socials Municipals/Servei d’Atenció a la Depedencia (SMAD).

 Terminis

Al llarg de tot l’any.

 Òrgan gestor

Conselleria Benestar Social.

 Observacions / Informació addicional

Per a conéixer mes detalladament el procediment i característiques del tràmit, procediment per al PIA,.. consultar en la pàgina del Tràmit PROP: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=3256

Document que acredita al seu titular per a utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets que establisquen els municipis per als vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.

És personal i intransferible i només podrà ser utilitzada quan el seu titular quan el seu titular siga el conductor del vehicle, és a dir transportat en aquest. Ha de col·locar-se en el quadre de comandament en lloc visible des de l’exterior del vehicle.

1.-Requisits:

La persona amb mobilitat reduïda deu:

 • Ser major de 3 anys.
 • Estar empadronat en la localitat en la qual se sol·licite la targeta.
 • Tindre el reconeixement de minusvalidesa.
 • Tindre greus dificultats en la seua mobilitat que li impedisquen la utilització de transports públics.

2.-Documentació:

 • Imprés de sol·licitud.
 • DNI o document d’identificació.
 • Fotocòpia del certificat de minusvalidesa.
 • Directament relatiu a la mobilitat reduïda emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació de la Conselleria de Benestar Social.

3.-Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta guia.

4.-De qui depén:

Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Formentera del Segura.