Majors

Estás en: Inicio | Àrees de treball | Serveis Socials | Majors

Es tracta d’un Servei Social especialitzat dirigit a millorar la nutrició de les persones majors.

Per a això s’entrega diàriament, de dilluns a divendres i excepte festius el menjar, que segons la indicació mèdica, s’adapta a les necessitats nutritives de cada persona.

El cost del Servei serà finançat per la Conselleria de Benestar Social (42%), l’Ajuntament del municipi (24%) i l’aportació de l’usuari (34%).

El preu del menú per a l’usuari a la província d’Alacant és de 2,78 €/dia.

Havent de realitzar el pagament mensualment, a compte, mitjançant domiciliació bancària amb caràcter anticipat mensualment.

Destinataris/Requisits

 • Tindre 65 anys o més.
 • Tindre 60 anys en situació de dependència i per a persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys beneficiària del programa.
 • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servei, o bé aportar compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen d’aquesta tasca.
 • Estar empadronat en el municipi.
 • Precisar el servei, acreditat mitjançant informe social i metge favorables.

Documentació

 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI. de la persona sol·licitant
 • Certificat de la pensió de jubilació o per qualsevol altre concepte, del sol·licitant i del cònjuge, en el seu cas.
 • Informe social del sol·licitant, segons model normalitzat.
 • Informe mèdic del sol·licitant, facilitat pel seu facultatiu.
 • Declaració responsable, segons model normalitzat.
 • Certificat de minusvalidesa, en el seu cas

Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta pàgina Web

Els usuaris de la Targeta de Transport de la Generalitat Valenciana podran viatjar en tots els trajectes amb principi i fi en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb una reducció del 50% en els bitllets d’autobusos interurbans gestionats per empreses públiques o per empreses concessionàries privades.

1.-Requisits:

 • Tindre la condició de pensionista o tindre complits els 65 anys d’edat.
 • No obtindre ingressos que superen el S.M.I. vigent a cada moment.
 • Tindre resistència habitual en algun municipi de la Comunitat Valenciana.

2.-Documentació:

 • Sol·licitud segons model oficial.
 • Fotocòpia del DNI
 • Una fotografia de l’interessat.
 • Nòmina, pensió o certificat negatiu de la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’IRPF o Certificat de la Delegació d’Hisenda de no figurar com a contribuent d’aquest impost.

3.-Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta guia.

Es tracta de tractaments que es presenten en balnearis als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen.

El preu dels tractaments és reduït i s’ofereixen en torns de 15 dies. Inclou allotjament en habitacions dobles, pensió completa, tractaments termals bàsics, assegurança turística.

1.-Requisits:

 • Ser pensionista del Sistema de la Seguretat social per jubilació o invalidesa, o per viduïtat o altres si ha complit 60 anys.
 • No patir trastorns mentals greus ni malalties infecte- contagioses.
 • Poder valdre’s per si mateix.
 • Precisar els tractaments termals sol·licitats.
 • Concórrer a la convocatòria i aconseguir el barem estipulat.
 • El sol·licitant pot anar acompanyat de cònjuge o persona amb qui convisca, que no té obligació de ser pensionista.

2.-Documentació:

 • Imprés oficial.
 • Informes mèdics.
 • Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant, i en el seu cas, del cònjuge.

3.-Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que aparien en aquesta guia, a principis de l’any.

4.-De qui depén:

IMSERSO, Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Aquesta targeta és vàlida en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i proporciona beneficis als seus posseïdors en manifestacions i espectacles culturals i esportius, així com en activitats d’oci i temps lliure.

1.-Requisits:

 • Ser jubilat, pensionista o cònjuges d’aquests.
 • Residir a la Comunitat Valenciana.
 • Ser major de 55 anys.

2.-Documentació:

 • Sol·licitud segons model oficial.
 • Fotocòpia del DNI
 • Una fotografia (grandària carnet)
 • Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social.

3.-Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta guia.

4.-De qui depén:

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Destinataris/Requisits

 • Ser major de 65 anys, o major de 60 i pensionista per qualsevol altre concepte.
 • Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat mínima d’1 any immediatament anterior a l’1 de juny de 2014.
 • No patir malaltia infectocontagiosa.
 • Poder valdre’s per si mateix.
 • Poden ser beneficiaris del programa els familiars a càrrec amb minusvalidesa igual o superior al 45% que formen part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus familiars i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l’hotel.
 • Els CÒNJUGES o parelles de fet de les persones sol·licitants hauran de reunir obligatòriament els requisits 3, 4 i 5 anteriorment indicats.

Documentació

 • DNI de la persona sol·licitant i del seu acompanyant en el seu cas.
 • Imprés de sol·licitud.
 • Certificat de la valoració de minusvalidesa del familiar a càrrec participant en el programa.
 • Certificat de pensió o fotocòpia de la revaloració de la pensió de la persona sol·licitant, si és menor de 65 anys i major de 60 anys.
 • Certificat actual d’empadronament emés per l’ajuntament del municipi de la C.V., en el qual figure l’antiguitat.

Tramitació

En els Serveis Socials Municipals.

Terminis

Anualment es publica la convocatòria del programa en el DOCV. Veure informació en l’annex informatiu de la convocatòria anual.

El termini per a viatjar durant el 2015 de noves sol·licituds és del 16 de juny fins al 19 de juliol de 2014.

Òrgan Gestor

Conselleria de Benestar Social GVA

Observacions / Informació addicional

Podran obtindre informació sobre els terminis i barems vigents per a enguany en la pàgina del tràmit PROP:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1532

Es tracta d’un targeta d’acreditació que permet al seu titular accedir a un catàleg de prestacions i serveis que estableix la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Destinataris/Requisits

Ciutadans espanyols o de països de la Unió Europea que residisquen a la Comunitat Valenciana i que tinguen 65 anys o siguen majors de 60 anys i pensionistes

 Documentació

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Certificat d’empadronament
 • Justificant de la pensió si té 60 anys i menys de 65 anys

Tramitació

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en els Serveis Socials Municipals.

 Terminis

Al llarg de tot l’any

Òrgan Gestor

Consellera de Justícia i Benestar Social

Més informació

Página PROP: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16248

Presentació no contributiva de la Seguretat Social que s’abona en 14 pagues anuals. També comporta el dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social com a pensionista.

1.-Requisits:

 • Tindre 65 o més anys.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, dos d’ells immediatament abans de la sol·licitud de pensió.
 • Mancar de rendes i ingressos suficients segons el barem establit cada any.

2.-Documentació:

 • Imprés de sol·licitud.
 • Certificat de residència en el qual s’acredite el temps mínim requerit.
 • Certificat de convivència en el qual consten les persones que viuen en el domicili.
 • Certificat de pensions del sol·licitant i del cònjuge.
 • Certificat dels béns immobles que es posseïsquen.
 • Justificant d’ingressos dels altres membres de la unitat familiar.
 • Dades bancàries per a l’ingrés de la pensió.
 • Fotocòpia del DNI

3.-Presentació:

A l’ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta pàgina Web

Programa de vacances per a persones majors amb torns de vacances de 5 a 15 dies en temporada baixa. S’ofereixen els següents destins:

 • Península (8 o 15 dies), i Balears (8 a 15 dies).
 • Canàries (8 dies), Portugal (8 dies), Circuits Culturals (6 dies), Turisme de Naturalesa (5 dies)

1.-Requisits:

 • Ser resident a Espanya.
 • Tindre com a mínim 65 anys.
 • Ser pensionistes de jubilació del sistema públic.
 • Ser pensionista d’Invalidesa o Viduïtat i tindre, almenys 60 anys.
 • Si el sol·licitant viatja amb el cònjuge, no cal que aquest reunisca els requisits d’edat i pensió.
 • S’admet també com a acompanyant un fill/a amb minusvalidesa del 45% o més, acreditant-la convenientment.

2.-Documentació:

 • Sol·licitud emplenada.
 • Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant i cònjuge.

3.-Presentació:

Ajuntaments, Centres de Tercera Edat o per correu, enviat una part del formulari per a l’interessat, segellada en Correus com a acreditació de la data d’enviament.

4.-De qui depén:

IMSERSO, Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Es tracta de tractaments que es presenten en balnearis de la Comunitat Valenciana als pensionistes que, per prescripció facultativa, ho precisen. El preu dels tractaments és reduït.

1.-Requisits:

 • Ser major de 65 anys o pensionista del Sistema de la Seguretat Social per invalidesa, per viduïtat o altres si ha complit 50 anys.
 • Tindre una minusvalidesa de més del 33% sense límit d’edat (Justificat, pot acudir amb un acompanyant)
 • Residir a la Comunitat Valenciana.
 • No patir trastorns mentals greus ni malaltia infectocontagiosa.
 • Poder valdre’s per si mateix.
 • Precisar els tractaments termals sol·licitats.

2.-Documentació:

 • Imprés oficial.
 • Informes mèdics.
 • Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant, i en el seu cas, del cònjuge.
 • Certificat de revaloració de la pensió d’aquest any del sol·licitant i cònjuge.
 • Certificat de residència o empadronament si no figura en el DNI domicilie a la Comunitat Valenciana.
 • Certificat de minusvalidesa, si escau.

3.-Presentació:

A l’Ajuntament o en el Centre Social dels Palaus, segons dies i horari que apareixen en aquesta guia, a principis de l’any.

4.-De qui depén:

Conselleria de Benestar Social.

Destinataris/Requisits

Persones residents a Espanya que reunisquen qualsevol dels següents requisits:

 • Tindre com a mínim 65 anys complits.
 • Pensionistes de jubilació , pensionistes de viduïtat l’edat de la qual siga igual o superior a 55 anys i altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions i prejubilats, en tots dos casos amb 60 anys complits.
 • Es consideraran beneficiaris/as, en qualitat d’acompanyants, els cònjuges d’aquestes persones encara que no cal que reunisquen els requisits d’edat i pensió.
 • S’admetrà com a acompanyant a un fill/a amb discapacitat, que tinga un grau de minusvalidesa igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l’hotel. Haurà d’emplenar-se l’apartat corresponent de la sol·licitud amb les dades del fill/a.
 • En tot cas, els sol·licitants hauran de valdre’s per si mateixos i no patir alteracions de comportament que impedisquen la normal convivència als hotels.

Tramitació

Si la passada temporada estava acreditat/a per a viatjar, no és necessari que emplene nova sol·licitud, ja que el Imserso s’haurà posat en contacte amb vosté per a la renovació de dades.
Si, per contra, accedeix per primera vegada al Programa de Turisme Social o reprén la seua participació després d’un període inactiu, haurà de formalitzar una nova sol·licitud.
Aproximadament el mes de setembre, tots/as els/les sol·licitants rebran una notificació en la qual se’ls indicarà:

 • Data en la qual poden obtindre els bitllets, amb garantia de plaça, havent de triar el seu viatge dins de les disponibilitats existents.
 • Per a aquells que una vegada baremats no tinguen garantia de plaça, se’ls notificarà igualment la data a partir de la qual podran dirigir-se a l’Agència de Viatges per si hi haguera vacants per a qualsevol dels destins o dates.

Només és possible la unió de sol·licituds entre sol·licitants d’una mateixa província d’origen, havent de tindre en compte en aquests casos que els destins triats i l’ordre de prioritat han de ser exactament iguals en totes dues sol·licituds.

Òrgan Gestor

IMSERSO.

Serveis que es presten

La participació en un torn de vacances inclou:

 • Viatge d’anada i volta en el mitjà de transport programat, des de la capital de província a l’hotel de destinació i retorn, excepte en la modalitat de viatges sense transport.
 • Allotjament en règim de pensió completa, en habitació doble a compartir en hotels seleccionats pel Imserso. Es contempla l’allotjament en habitació individual, que tindrà un suplement en el preu i estarà subjecte a disponibilitat de places.
 • Pòlissa d’assegurances col·lectiva.
 • Servei mèdic, complementari de la Seguretat Social, en el propi Hotel.
 • Programa d’animació.

En els torns de Turisme de Naturalesa i Viatges Culturals, donades els seus especials característiques, no s’inclouen els serveis mèdics i programa d’animació.

Observacions / Informació addicional

Més informació sobre terminis, barems i característiques del programa poden veure l’annex informatiu sobre la convocatòria anual. Veure annex informatiu i en en la pàgina de l’IMSERSO:
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm
Hi ha també a la disposició dels sol·licitants el següent telèfon d’atenció i informació: 901 109 899

En 1997 la Conselleria de Benestar Social va decidir posar en marxa un programa que proporcionara a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

Destinataris/Requisits

 • Viure solos, que els siga impossible reunir-se amb familiars o amics per la llunyania d’aquells o per altres circumstàncies.
 • Residir a la Comunitat Valenciana.
 • Major de 65 anys o ser pensionista d’invalidesa, jubilació o viduïtat amb 60 anys complits.
 • No patir trastorn de conducta que puguen afectar o distorsionar a la convivència en un centre residencial col·lectiu.
 • Valdre’s per si mateix per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Documentació

 • DNI de la persona sol·licitant i del seu acompanyant en el seu cas.
 • Imprés de sol·licitud.
 • Còpia del certificat de minusvalidesa, en el cas que el sol·licitant vulga anar acompanyat d’un fill discapacitat, en aquest cas, totes dues sol·licituds han d’anar engrapades.
 • Còpia de la revaloració aquest any de la pensió
 • Informe mèdic
 • Informe social
 • Certificat d’empadronament, si el domicili que consta en el DNI no és el de residència actual.

Tramitació/Terminis

En els Serveis Socials Municipals

Serveis

 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant cinc dies (quatre nits) en un complex hoteler de la costa de la Comunitat Valenciana.
 • Transport des de la capital de cadascuna de les províncies de la comunitat fins als establiments hotelers i viceversa.
 • Activitats culturals i recreatives, així com programes d’animació.
 • Assistència sanitària complementària.
 • El programa és totalment gratuït.

Òrgan Gestor

GVA

Més informació

En la página de la GVA: http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5113&sec=22102008132056