Ordenances

Estás en: Inicio | L’Ajuntament | Ordenances
ORDENANCES
Ordenança reguladora de la tinença d’animals perillosos
Ordenança reguladora de la propietat d’animals domèstics i prevenció de contaminació acústica
Ordenança fiscal de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació de residus solguts urbans
Ordenança reguladora de la taxa d’entrada de vehiculos i guals
Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament i escomesa d’aigua
Ordenança reguladora de la taxa de Clavegueram
Ordenança reguladora de la taxa d’obertura d’establiments
Ordenança reguladora de la taxa de recollida de vehiculos de la via
Ordenança reguladora de la taxa per ocupacion de la via amb diversos elements
Ordenança reguladora de l’impost sobre vehiculos de tracció mecànica (IVTM)
Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVALIA)>
Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública
Ordenança reguladora de la taxa de cementeri municipal
Ordenança reguladora de la taxa per ús de domini públic per a empreses telefonia
Ordenança reguladora de construccions en sòl no urbanitzable
Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives
Ordenança reguladora de la taxa per prestacion de serveis en el Cementeri Municipal
Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Ordenança reguladora d’IBI i IAE
Ordenança fiscal de taxes per drets d’examen